Projekty agentúry VEGA


VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV.

Riešené projekty
Vplyv materiálov na akustické vlastnosti historických jendomanuálových orgánov na území Slovenska, 2023 - 2025
Deformačné chovanie medzifázovej väzby vlákno/matrica v kompozitoch C(f)/MgGd, 2023 - 2025
Vývoj kompozitov spevnených sieťou oxidov pripravených z kovových práškov povrstvených ALD vrstvami, 2023 - 2025
Laserová modifikácia povrchu Ti-TiB2 biokompozitov pripravených procesom práškovej metalurgie s cieľom zvýšiť ich oseointegráciu, 2023 - 2025
Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu, 2022 - 2025
Vplyv stavu napätosti zliatin na báze Zn na mechanizmus a kinetiku ich korózie, 2022 - 2025
Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely, 2022 - 2025
Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla, 2022 - 2024
Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja, 2022 - 2024
Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu, 2022 - 2024
Ukončené projekty
Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy, 2020 - 2022
Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakov, 2020 - 2022
Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch, 2020 - 2022
Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku, 2019 - 2022
Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie, 2019 - 2021
Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov, 2019 - 2021
Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla, 2019 - 2021
Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách, 2019 - 2021
Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí, 2018 - 2020
Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík, 2017 - 2019
Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou, 2017 - 2019
Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla, 2017 - 2019
Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy, 2016 - 2018
Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle, 2016 - 2018
Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov, 2016 - 2018
Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie, 2016 - 2018
In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie, 2016 - 2018
Deformačné chovanie krátkovláknových kompozitov na báze zliatin Mg-Li-Zn, 2014 - 2016
Príprava a štúdium nových typov kompozitov na báze Al pripravených in situ metódami práškovej metalurgie, 2014 - 2016
Hodnotenie a znižovanie kmitania v sústave vozovka – vozidlo – operátor, 2013 - 2015
Intermetalické zliatiny na báze TiAl pre aplikácie v automobilovom a energetickom priemysle, 2013 - 2015
Príprava a štúdium kompaktov Ti a Ti zliatin pripravených metódami práškovej metalurgie, 2013 - 2015
Štúdium erózie kompozitov s medenou matricou metódou LIBS, 2013 - 2015
Vývoj kompozitných materiálov na báze Al spevnených Al2O3 časticami, 2013 - 2015
Sonotródne nástrojové materiály, 2012 - 2014
Vývoj metodiky kontinuálneho monitorovania únavového poškodenia v prevádzke s náhodným charakterom zaťažovania, 2012 - 2014
Deformačné chovanie submikrokryštalických horčíkových zliatin, 2011 - 2013
In-situ príprava a výskum ultra-jemnozrnných Al-AlN kompozitov, 2011 - 2013
Gradientné hliníkové peny, 2010 - 2012
Vibrácia vodiča/operátora v dvoch smeroch pomocou pasívnych, aktívnych alebo semiaktívnych vibroizilačných systémov s ohľadom na vlastnosti reálneho budenia od vozovky, terénu a pohonnej jednotky, 2010 - 2012
Vplyv viacosovej napätosti na degradáciu mikroštruktúry niklových monokryštalických superzliatin v priebehu creepu, 2010 - 2012
Vývoj nových kovových kompozitov na báze vysokomodulových krátkych uhlíkových vlákien s vysokou rozmerovou stabilitou pri zvýšených teplotách, 2010 - 2012
Príprava a štúdium gradientných materiálov a povlakov pre aplikácie v podmienkach extrémnych procesov degradácie, 2010 - 2011
Chémia fázových medzipovrchov v kovových kompozitoch, 2008 - 2010
Štúdium úžitkových vlastností materiálov po viacnásobnej plastickej deformácii, 2008 - 2010
Energetická reprezentácia kmitajúcich mechanických sústav a cesty tokov výkonu, 2009 - 2010
Štúdium stability roztavenej peny pripravenej z taveniny hliníkových zliatin stabilizovanej submikrometrickými časticami oxidu hliníka, analýza jej štruktúry a hodnotenie jej vlastností v tuhom stave, 2007 - 2009
Vývoj a degradácia mikroštruktúry niklových zliatin v priebehu usmernenej kryštalizácie, tepelného spracovania a creepu, 2007 - 2009
Vývoj kovových kompozitných materiálov s kontinuálnymi uhlíkovými vláknami s extrémne vysokou tepelnou vodivosťou a nízkou teplotnou rozťažnosťou, 2007 - 2009
Vývoj metodiky hodnotenia únavovej životnosti a spoľahlivosti konštrukcií pracujúcich v zložitých zaťažovacích podmienkach, 2007 - 2009
Elektrochemické a akustické metódy štúdia vlastností konštrukčných kovových materiálov, 2006 - 2008
Fyzikálno - metalurgické zákonitosti v štruktúre bezolovnatých spájok a ich rozhraní v spojoch, 2006 - 2008
Modelovanie kmitajúcich mechanických sústav z energetického hľadiska za účelom viacrozmernej analýzy tokov výkonu a s využitím teórie ciest tokov výkonu, 2006 - 2008
Vibroizolácia vodiča/operátora v predo-zadnom smere pomocou pasívnych, aktívnych alebo semi-aktívnych vibroizolačných systémov, 2006 - 2008