Hodnotenie a znižovanie kmitania v sústave vozovka – vozidlo – operátor


Začiatok riešenia:01.01.2013
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0058/13
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Peter Múčka
Analyzoval sa vzťah medzi pozdĺžnou nerovnosťou vozovky, indikátormi nerovností a odozvy kmitania na vozidle s uvážením odvaľovania kolesa v jazdnej stope. Navrhla sa nová klasifikácia pozdĺžnej nerovností vozovky na báze parametrov spektra nerovností, ktorá zohľadňuje kmitanie a rýchlosť vozidla, odvaľovanie kolesa a vlastnosti reálnych vozoviek. Vyhodnotila sa korelácia medzi používanými indikátormi nerovnosti vozovky a kmitaním vozidla a vhodnosť indikátorov predikovať jazdný komfort a bezpečnosť. Určil sa vplyv lokálnych porúch vozoviek na rôzne ukazovatele nerovnosti a schopnosť ukazovateľov hodnotiť náhodnú a impulznú zložku profilu. Porovnal sa vplyv rôznych modelov kontaktu vozovka-pneumatika na odozvu kmitania vozidla. Určil sa vhodný model koherenčnej funkcie nerovností v paralelných stopách vozidla spracovaním reálnych profilov. Určili sa limity indikátora IRI používaného v SR v porovnaní s 18 používanými a 14 inovatívnymi návrhmi indexov nerovnosti. Patentoval sa nový princíp magnetického tlmenia vibrácií založený na báze vírivých prúdov. Teória a experimenty preukázali lepšie vibroizolačné vlastnosti navrhnutého tlmiaceho zariadenie bez cievky.
Pozri aj štúdiu