Chemická kompatibilita zložiek v kompozitoch typu horčík-uhlík


Začiatok riešenia:01.01.2017
Koniec riešenia:31.12.2019
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0144/17
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Stanislav Kúdela
Projekt je zameraný na riešenie problému vytvárania reakčnej väzby na rozhraní zložiek v kompozitoch typu horčíková zliatina - uhlíkové vlákno v procese ich prípravy infiltračnou technológiou. Koncept riešenia je taký, že k infiltrácii predformy uhlíkových vlákien bude použitá horčíková zliatina obsahujúca karbidotvorný prvok X (Li, Si), pričom koncentráciou prvku X, stupňom grafitizácie uhlíkového vlákna a premennými parametrami procesu infiltrácie (teplota, tlak, čas) bude kontrolovaný rozsah tvorby karbidov tak, aby sa vytvorila funkčná medzifázová väzba vlákno/kov.

Hlavným vedeckým cieľom riešenia projektu je získať poznatky o vplyve interakcie zložiek na deformačné chovanie uvedných kompozitov a z tohto pohľadu optimalizovať proces ich prípravy.

Riešenie projektu bude tématicky pozostávať z dvoch etáp:
  1. Experimenty tlakovej infiltrácie vláknitej predformy vytvorenej z rôznych typov uhlíkových vlákien vybranými zliatinami Mg-X v laboratórnej autokláve za účelom prípravy kompozitov daného typu pri rôznych infiltračných parametroch (teplota, tlak, čas).
  2. Štúdium vzťahu štruktúry a deformačného chovania vytvorených kompozitov s cieľom charakterizovať funkčnosť reakčnej väzby, z čoho by malo vyplynúť optimálne zloženie horčíkovej zliatiny a optimálny režim tlakovej infiltrácie.