Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou


Začiatok riešenia:01.01.2017
Koniec riešenia:31.12.2019
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0044/17
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Kováčik
Základným vedeckým cieľom predkladaného projektu je príprava a následný výskum vlastností, obrobiteľnosti a možných povrchových úprav Ti kompozitov na báze vnesených nezreagovaných fáz. Ako vnesená fáza sa bude uvažovať grafit/B4C poprípade BN/TiN. Cieľom je odlahčiť kompozitnú súčiastku pri súčasnom zlepšení niektorých fyzikálnych a mechanických vlastností jej povrchu ako sú napríklad koeficient trenia, oteruvzdornosť a tvrdosť. Popri príprave objemových kompozitov budú ďalej skúmané možnosti obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a pripravených kompozitov laserovým mikroobrábaním a elektroiskrovým nanášaním vrstiev. Výskum bude orientovaný na stanovenie kvalitatívnych a kvantitatívnych množstiev prítomných fáz v kompozite/povrchovej vrstve, ich rozmiestnenie a morfológiu v závislosti na parametroch použitej technológie prípravy.