Základný výskum


Ústav vykonáva základný výskum oblasti materiálového inžinierstva a strojárstva.

Základný výskum v oblasti materiálového inžinierstva sa zameriava na porozumenie procesov v materiáloch počas ich laboratórnej/priemyselnej výroby a na porozumenie vzťahu medzi vnútornou štruktúrou materiálov a ich mechanickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Základný výskum je orientovaný na získanie a/alebo rozširovanie poznania, ktoré môže potenciálne nájsť využitie pri vývoji pokročilých kovových materiálov, obzvlášť kompozitov, kovových pien a intermetalických zliatin použitím moderných technológií ako sú tlaková infiltrácia, plazmové nástreky, usmernená kryštalizácia, depozičné metódy, prášková metalurgia, nanotechnológie atď., ako aj pri výskume ich fyzikálnych a mechanických vlastností na základe poznania ich štruktúry.
Základný výskum ústavu v oblasti strojárstva sa orientuje hlavne na aplikovanú mechaniku s dôrazom na výskum materiálov a konštrukcií zahŕňajúc kompozity, teóriu hluko- a vibro- izolácie, deštruktívneho a nedeštruktívneho testovania materiálov a konštrukcií, prevádzkovú životnosť konštrukcií v podmieknach únavového a krípového poškodzovania v spojení s napäťodeformačnou analýzou, numerickými výpočtami a simuláciami.

Ústav privíta účasť potenciálnych partnerov v projektoch základného výskumu včítane projektov interdisciplinárnych.