Vývoj metodiky hodnotenia únavovej životnosti a spoľahlivosti konštrukcií pracujúcich v zložitých zaťažovacích podmienkach


Začiatok riešenia:01.01.2007
Koniec riešenia:31.12.2009
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/7086/27
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Vladimír Kliman
Cieľom projektu je vytvoriť systém, ktorý umožní posúdiť odolnosť konštrukcie voči vzniku únavového lomu v štádiu jej návrhu (kontrola na únavovú životnosť), alebo v štádiu prevádzky po zmene zaťažovacích podmienok (posúdiť, či možno aj naďalej garantovať projektové únavové vlastnosti), pri zmene požiadavky na prevádzkovú životnosť (posúdiť možnosť ďalšej prevádzky konštrukcie po uplynutí projektovanej doby životnosti) a pod. Výsledkom riešenia by mal byť komplexný model výpočtového odhadu únavovej životnosti pri náhodnom charaktere prevádzkového zaťažovania, ktorý bude rešpektovať režim zaťažovania (loading mode), stochastický charakter materiálových vlastností i zaťažovacieho procesu a umožní pravdepodobnostnú interpretáciu výsledkov výpočtu životnosti v tvare distribučnej funkcie. Model umožní: porovnávať rôzne druhy prevádzkového zaťažovania, porovnať rôzne materiály, resp. optimalizovať voľbu materiálu pre dané prevádzkové podmienky, separovať podiel materiálu a náhodného zaťažovania na celkovom rozptyle únavovej životnosti a posúdiť vplyv výskytu tzv. neštandardných zaťažovacích situácií na zmenu únavovej spoľahlivosti konštrukcie. Vedecký prínos spočíva vo vypracovaní nového modelu spracovania materiálových charakteristík i zaťažovacieho procesu na základe pravdepodobnostného prístupu a jeho začlenenie do výpočtov únavovej životnosti.