Príprava a štúdium kompaktov Ti a Ti zliatin pripravených metódami práškovej metalurgie


Začiatok riešenia:01.01.2013
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0158/13
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Kováčik
Projekt potvrdil možnosť prípravy PM Ti kompaktov nízkoteplotnými metódami zhutňovania. Prímesi O, N, H vplývajú na výsledné mechanické vlastnosti kompaktov a sú dané ich koncentráciou v použitom prášku a až následne metódou zhutňovania: Ťahové testy potvrdili škodlivý účinok nárastu koncentrácie kyslíka počas zhutňovania. Pretláčaný materiál po CIPovaní vykazuje nižšiu ťažnosť ako kombinácia CIP + lisovanie za tepla vo vákuu. Je to spôsobené tým, že vzniknutý dodatočný oxid zabraňuje tvorbe metalurgickej väzby medzi titánovými zrnami, čo sa odrazí na horšej ťažnosti. Naproti tomu pevnostné vlastnosti sú vyššie iba nepatrne. Preto z hľadiska budúceho rozvoja PM Ti kompozitov je zavedenie lisovania za tepla vo vákuu nutné, aby bol znížený obsah kyslíka vo vzorke. Pretláčanie hrubozrnného prášku v laboratórnom meradle bolo možné pri prijateľných tlakoch. Pretláčanie jemnozrnného Ti prášku bolo možné pri extrémne vysokých tlakoch, čo bude ťažké vykonať v priemyselnom meradle.