In-situ príprava a výskum ultra-jemnozrnných Al-AlN kompozitov


Začiatok riešenia:01.01.2011
Koniec riešenia:31.12.2013
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0116/11
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Martin Balog
Projekt bol orientovaný na výskum ultra-jemnozrnných Al-AlN kompozitov na báze hliníkových práškov. Al-AlN kompozity boli pripravené neštandardnou technológiou vhodnej kompaktácie Al-AlN prekurzorov získaných priamou nitridáciou Al práškových prekurzorov. Cieľom projektu bolo vysvetliť mechanizmus a závislosti spojené s kontrolovanou tvorbou AlN vrstvy počas prípravy. Súčasne popísalo deformačné správanie a charakterizácia funkčných vlastností finálnych Al-AlN kompozitov. Získané poznatky boli podkladom pre optimalizáciu technológie prípravy uvedených kompozitov v priemyselnom meradle.