Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných materiálov


Začiatok riešenia:01.01.2019
Koniec riešenia:31.12.2021
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0098/19
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Miroslav Čavojský
Projekt je zameraný na štúdium možnosti prípravy a charakterizáciu biologicky odbúrateľného materiálu na báze čistých Mg práškov s kontrolovanou rýchlosťou degradácie. Materiály na báze čistého horčíka vyrobené z ingotov majú zlé mechanické vlastnosti a rýchlo degradujú v koróznych podmienkach. Alternatívou je vyrobiť takýto materiál z Mg práškov, ktorý by tieto vlastnosti pomohol výrazne zlepšiť. Prášková metalurgia (PM) horčíka je moderná metóda spracovania, pri ktorej sú dosiahnuté špecifické mechanické vlastnosti vplyvom vysokej čistoty, materiálovej štruktúry a riadenej pórovitosti. Rýchlosť degradácie bude kontrolovaná prostredníctvom povrchovej úpravy práškov pred zhutnením, alebo primiešaním vhodného biokompaktibilného materiálu z hojacim účinkom. Materiál bude pripravovaný metódou dopredného pretláčania, pričom bude nutné preskúmať vplyv vzniknutých natívnych oxidov na parametre pretláčania. Následne budú preskúmané mechanické a korózne vlastnosti a budú realizované biologické testy metódou in vitro.