Deformačné chovanie submikrokryštalických horčíkových zliatin


Začiatok riešenia:01.01.2011
Koniec riešenia:31.12.2013
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0196/11
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Stanislav Kúdela st.
Bude študované deformačné chovanie zliatin Mg-Li-Al jednak štandardnými tlakovými skúškami a tiež pri tlakovom namáhaní v kanálikovej matrici so súčasným snímaním akustickej emisie. Študované zliatiny budú volené tak, aby modelovali stavy tuhoroztokového spevnenia a precipitačného vytvrdenia. Následne budú zliatiny podrobené intenzívnej plastickej deformácii (vysokotlaková torzia) za účelom vytvorenia submikrokryštalickej štruktúry. Deformácia konvenčných i submikrokryštalických zliatin Mg-Li-Al bude študovaná vo vzťahu k ich chemickému a fázovému zloženiu ako aj veľkosti zrna. Hlavným zámerom projektu je študovať synergizmus rôznych mechanizmov spevnenia (tuhé roztoky,precipitácia, Hall-Petchovo spevnenie).