Sonotródne nástrojové materiály


Začiatok riešenia:01.01.2012
Koniec riešenia:31.12.2014
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:1/0189/12
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Jaroslav Kováčik
V rámci projektu bol vykonaný výskum nových materiálov, ktoré by boli vhodné ako nástrojové materiály pre oblasť technológií využívajúcich ultrazvukovú energiu. Overila sa možnosť využitia nástrojových ocelí ako sonotródnych nástrojových materiálov a stanovil sa model sonotródneho nástrojového materiálu. Ukázalo sa, že dôležitý parameter je homogénnosť štruktúry použitých nástrojových ocelí. Z tohto pohľadu sa najlepšie javia nástrojové ocele pripravené metódami práškovej metalurgie.