Vývoj kompozitných materiálov na báze Al spevnených Al2O3 časticami


Začiatok riešenia:01.01.2013
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0111/13
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Martin Nosko
Projekt je zameraný na základný výskum kompozitných materiálov na báze hliníka a jeho zliatin spevnených keramickými časticami. Kompozit s obsahom 10 – 20 hm. % Al2O3 častíc bude pripravený pomocou rozpúšťania predzliatiny s 50 hm. % Al2O3. Na prípravu predzliatiny bude použitá metóda tlakovej infiltrácie. V rámci projektu bude podrobne preštudovaný vplyv parametrov tlakovej infiltrácie t.j. tlaku, teploty a času na zmáčanie/kvalitu rozhrania Al-Al2O3 ako aj reakcie na rozhraní v prípade zliatin obsahujúcich prísadové prvky. Následne bude analyzovaný vplyv parametrov tlakovej infiltrácie na kinetiku rozpúšťania predzliatiny v tavenine a na rovnomernosť distribúcie Al2O3 častíc v kompozite. V záverečnej fáze budú charakterizované mechanické a fyzikálne vlastnosti kompozitu.