Štúdium erózie kompozitov s medenou matricou metódou LIBS


Začiatok riešenia:01.01.2013
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0179/13
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Štefan Kavecký
Predmetom projektu bolo štúdium erózie materiálov v podmienkach vysokoteplotnej plazmy s využitím procesu laserovej ablácie metódou LIBS (Lase-Induced Plasma Spectroscopy). Jeho cieľom bolo aj štúdium vplyvu parametrov laserovej ablácie na mechanizmus erózie materiálu. Projekt bol tiež zameraný na vývoj kompozitných materiálov (KM) s medenou matricou vhodných na prípravu elektród so zvýšenou životnosťou pre plazmové aplikácie. V projekte sa študovali charakteristiky kompozitov (zloženie, štruktúra) vo vzťahu k ich odolnosti proti erózii. Skupiny kompozitov s Cu matrice v kombinácii s materiálom so zvýšenou odolnosťou voči ablácii: W, Al2O3, TiB2, ZrB2 boli pripravené tak, aby sa zvýšila ich vodivosť a odolnosť proti laserovej ablácii. Projekt ukázal možnosť využívať energetické lúče zo spektroskopických analýz: LIBS alebo  iskrového spektrometra pre štúdium odolnosti voči ablácii pripravených kompozitov. Bolo zistené že prítomnosť materiálu s vysokou odolnosťou voči ablácii, ako je W alebo Al2O3 (v množstve 75 obj.% W a 44 obj.% Cu), v Cu-W a Cu Al2O3 KM zvyšuje niekoľkonásobne ich odolnosť voči ablácii v porovnaní s čistou meďou. Optimalizáciou usporiadania W zložky v kompozite je možné pripraviť kompozitný materiál s efektívnym odvodom tepla charakterizovaný vyššou životnosťou  v podmienkach vysokoenergetickej plazmy.