Doktorandské štúdium


ÚMMS SAV, v. v. i. je externou vzdelávacou inštitúciou podieľajúcou sa na doktorandskom študijnom programoch:


Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na ÚMMS SAV, v. v. i. so začiatkom v akademickom roku 2022/2023 v študijnom programe Progresívne materiály a materiálový dizajn:

Odolnosť vysokopevnostných komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu
-  pre viac informácií kontaktujte Ing. Juraja Lapina, DrSc., juraj.lapin@savba.sk.

Vývoj nového typu biomedicínskeho resorbovateľného kompozitu na báze zinku
-  pre viac informácií kontaktujte Ing. Martina Baloga, PhD., martin.balog@savba.sk.

Vývoj nového biomedicínského kompozitu s Ti (TNTZ) matricou a biodegradovateľnou Mg zložkou s nízkym modulom elasticity a zvýšenou povrchovou bioaktivitou
-  pre viac informácií kontaktujte Ing. Martina Baloga, PhD., martin.balog@savba.sk.


Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na ÚMMS SAV, v. v. i. so začiatkom v akademickom roku 2022/2023 v študijnom programe Strojárske technológie a materiály:

Deformácia a lom komplexných koncentrovaných zliatin pre vodíkové aplikácie
-  pre viac informácií kontaktujte Ing. Juraja Lapina, DrSc., juraj.lapin@savba.sk.
 

Informácie o prijímacom konaní a tlačivá prihlášky na doktorandské štúdium v študijnom odbore 36 Strojárstvo sú zverejnené na stránkach fakúlt (MTF STU alebo SjF STU). Prihlášky na doktorandské štúdium zasielajte na adresu príslušnej fakulty.

V prípade ďalších otázok o doktorandskom štúdiu na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. kontaktujte vedeckého tajomníka na adrese: alena.opalkova-siskova@savba.sk .