Doktorandské štúdium


ÚMMS SAV je externou vzdelávacou inštitúciou podieľajúcou sa na doktorandskom študijnom programoch:

ÚMMS SAV vypisuje pre akademický rok 2020/2021 tieto témy dizertačných prác:


Bližšie informácie o konkrétnej téme dizertačnej práce poskytne školiteľ.

Informácie o prijímacom konaní a tlačivá prihlášky na doktorandské štúdium v študijnom odbore 36 Strojárstvo sú zverejnené na stránkach fakúlt (MTF STU (uzatvorené) alebo SjF STU (uzatvorené)). Prihlášky na doktorandské štúdium zasielajte na adresu príslušnej fakulty.