Doktorandské štúdium


ÚMMS SAV, v. v. i. je externou vzdelávacou inštitúciou podieľajúcou sa na doktorandskom študijnom programoch:


Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na ÚMMS SAV, v. v. i. so začiatkom v akademickom roku 2024/2025 v študijnom programe Progresívne materiály a materiálový dizajn v spolupráci s MtF STU
Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na ÚMMS SAV, v. v. i. so začiatkom v akademickom roku 2024/2025 v študijnom programe Strojárske technológie a materiály v spolupráci s SjF STU
Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na ÚMMS SAV, v. v. i. so začiatkom v akademickom roku 2024/2025 v študijnom programe Náuka o materiáloch v spolupráci s FMMR TUKE

Informácie o prijímacom konaní a tlačivá prihlášky na doktorandské štúdium v študijnom odbore 36 Strojárstvo sú zverejnené na stránkach fakúlt (MTF STUSjF STU alebo FMMR TUKE). Prihlášky na doktorandské štúdium zasielajte na adresu príslušnej fakulty.

V prípade ďalších otázok o doktorandskom štúdiu na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. kontaktujte vedeckého tajomníka na adrese: alena.opalkova-siskova@savba.sk .