Doktorandské štúdium


ÚMMS SAV, v. v. i. je externou vzdelávacou inštitúciou podieľajúcou sa na doktorandskom študijnom programoch:


Témy dizertačných prác doktorandského štúdia na ÚMMS SAV, v. v. i. so začiatkom v akademickom roku 2023/2024 v študijnom programe Náuka o materiáloch (FMMR TUKE):
Vývoj kompozitov spevnených oxidickou sieťou pripravených z kovových práškov deponovaných ALD vrstvami
-  školiteľ: Ing. Peter Krížik, PhD., peter.krizik@savba.sk.

Vývoj nového typu biomedicínskeho resorbovateľného kompozitu na báze zinku
-  školiteľ: Ing. Martin Balog, PhD., martin.balog@savba.sk.

 

Informácie o prijímacom konaní a tlačivá prihlášky na doktorandské štúdium v študijnom odbore 36 Strojárstvo sú zverejnené na stránkach fakúlt (MTF STUSjF STU alebo FMMR TUKE). Prihlášky na doktorandské štúdium zasielajte na adresu príslušnej fakulty.

V prípade ďalších otázok o doktorandskom štúdiu na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. kontaktujte vedeckého tajomníka na adrese: alena.opalkova-siskova@savba.sk .