Vývoj a degradácia mikroštruktúry niklových zliatin v priebehu usmernenej kryštalizácie, tepelného spracovania a creepu


Začiatok riešenia:01.01.2007
Koniec riešenia:31.12.2009
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/7085/27
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Lapin
Projekt je zameraný na základný výskum monokryštalických superzliatin a polyfázových intermetalických zliatin na báze niklu pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. Dôraz sa kladie na získanie nových originálnych poznatkov o vývoji a degradácii mikroštruktúry v priebehu usmernenej kryštalizácie, tepelného spracovania a creepu. Získané experimentálne a teoretické poznatky o monokryštalických superzliatinách na báze niklu prispejú k hlbšiemu pochopeniu zákonitostí ich rastu na rovinnom, bunkovom a dendritickom kryštalizačnom rozhraní. Podrobná analýza mikro a makrosegregácie legujúcich prvkov v priebehu kryštalizácie umožní definovať kritické rastové parametre a geometrické aspekty mikroštruktúry, pri ktorých dochádza ku konvekčnému prúdeniu v tavenine a vzniku defektnej štruktúry. Získajú sa nové poznatky o kinetike hrubnutia precipitátov v priebehu izotermického žíhania a raste raftovanej mikroštruktúry v priebehu creepového zaťaženia. Určí sa vplyv degradovanej štruktúry na zmenu mechanických vlastností. V intermetalických zliatinách na báze niklu s primárnou kryštalizačnou fázou NiAl sa očakáva objasnenie mikrosegregácie legujúcich prvkov a definuje sa vplyv jednotlivých štruktúrnych zložiek na vznik a šírenie plastickej deformácie v priebehu mechanického namáhania pri izbovej a vyšších teplotách. Získané fundamentálne poznatky prispejú významnou mierou k optimalizácii procesu kryštalizácie a tepelného spracovania skúmaných zliatin s cieľom získať požadovanú kombináciu mikroštruktúry a mechanických vlastností pre uvažované konštrukčné aplikácie.
Pozri aj štúdiu