Fyzikálno - metalurgické zákonitosti v štruktúre bezolovnatých spájok a ich rozhraní v spojoch


Začiatok riešenia:01.01.2006
Koniec riešenia:31.12.2008
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/6160/26
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Šebo
Predmetom projektu bolo spoznať zákonitosti vývoja štruktúr bezolovnatých spájok na báze systému SnAgCu v závislosti na druhu a množstve prídavného prvku. Pre dosiahnutie uvedeného zámeru bolo potrebné poznať súvislosti medzi štruktúrou a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami spájok, poznať a riadiť procesy interakcie spájok s kovovou, keramickou a kompozitnou podložkou a poznať vzájomné vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami spojov vytvorených z uvedených typov materiálov. Určili sme fázy vznikajúce na rozhraní medzi bezolovnatou spájkou typu Sn3.5Ag0.4Cu blízkou eutektickému zloženiu  a medenou podložkou a vplyv india v tejto spájke na ich zloženie  po zmáčaní pri 280°C a 1800 s. Metódami energo-disperznej  rtg analýzy (EDX), štandardnej rtg difrakcie a riadkovacej rtg difrakcie bola preukázaná na rozhraní prítomnosť dvoch fáz pre koncentráciu india do ~30 hm.%: Cu6Sn5 a InSn4. Pre vyšší obsah india v spájke (do 75 hm.%) sú na rozhraní prítomné fáze Cu41Sn11 a In3Sn.
 
DINKO2 „Dinosaurus“ Anomália v pripravenej spájke SnAgInTi