Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách


Začiatok riešenia:01.01.2019
Koniec riešenia:31.12.2021
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0135/19
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Tomáš Dvorák
Projekt je zameraný na možnosti využitia materiálov z obnoviteľných zdrojov pre účely výroby kompozitných materiálov s kovovou matricou s vylepšenými fyzikálnymi a/alebo mechanickými vlastnosťami. Vzhľadom na čoraz väčšie problémy s odpadom a znečistením prostredia je hlavnou myšlienkou predkladaného projektového zámeru využitie odpadov na báze celulózy pre potenciálnu prípravu spevňujúcich fáz. Jedná sa o odpad z potravinárskeho alebo textilného priemyslu na báze celulózy. Súčasťou projektu bude štúdium vlastností uhlíkových predforiem v závislosti na tepelnom procese počas stabilizácie a karbonizácie. Následne bude projekt zameraný na overenie možností spracovania pripravených uhlíkových materiálov konvenčnými technológiami výroby kompozitných materiálov ako napr. tlaková infiltrácia a/alebo prášková metalurgia. Dôraz sa bude klásť na komplexnú charakterizáciu vlastností medziproduktov a kompozitných materiálov s kovovou matricou, ktorá následne umožní vytypovať najvhodnejšie oblasti možných aplikácií.