Intermetalické zliatiny na báze TiAl pre aplikácie v automobilovom a energetickom priemysle


Začiatok riešenia:01.01.2013
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0149/13
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Lapin
Projekt je zameraný na základný výskum intermetalických zliatin na báze TiAl určených pre konštrukčné aplikácie. Cieľom projektu je návrh a výskum nových systémov typu Ti-Al-Nb legovaných B, C, Mo, Ta a Cr, v ktorých zjemnenie štruktúry bude možné dosiahnuť buď pomocou masívnych transformácií v priebehu tepelného spracovania alebo v ktorých sa jemnozrnná štruktúra bude vytvárať heterogennou nukleáciou fáz priamo po odliatí. Budú objasnené fundamentálne otázky formovania mikroštruktúry v priebehu krzštalizácie a fázových transformácií v tuhom stave, vplyvu štruktúry na mechanické vlastnosti a degradácie mikroštruktúry v priebehu vysokoteplotného zaťažovania. Budú navrhnuté a experimentálne overené matematické a simulačné modely pre výpočty odvodu tepla v priebehu usmernenej kryštalizácie a tepelného spracovania metódou konečných prvkov. Získané nové poznatky prispejú významnou mierou k ďalšiemu vývoju intermetalických zliatin na báze TiAl a rozšíreniu ich použitia v priemysle.
Pozri aj štúdiu