Príprava a štúdium gradientných materiálov a povlakov pre aplikácie v podmienkach extrémnych procesov degradácie


Začiatok riešenia:01.01.2010
Koniec riešenia:31.12.2011
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:1/0114/10
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Jaroslav Kováčik
Metódami práškovej metalurgie najmä metódou elektroforetickej depozície bol pripravený experimentálny materiál z mikro a nano častíc. Z pohľadu prípravy experimentálneho materiálu bola riešená problematika vovedenia mikro a nano fázy grafitu a SiC do matrice Cu a Ni a jej gradientnej distribúcie v matriciach gradientných materiálov a povlakov. Výber experimentálneho materiálu bol orientovaný na materiály a povlaky s výraznými fyzikálnymi vlastnosťami ako sú vysoká elektrická a tepelná vodivosť, oteruvzdornosť, žiarupevnosť a žiaruvzdornosť. Na základe štruktúrnych analýz experimentálnych materiáloch paralelne bolo realizované štúdium a modelovanie synergického pôsobenia štruktúry (kvalita a kvantita prítomných fáz, ich tvar a vzájomné rozmiestnenie) na sledované vlastnosti v gradientných materiáloch a povlakov.