Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie


Začiatok riešenia:01.01.2016
Koniec riešenia:31.12.2018
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0172/16
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Naďa Beronská
Projekt je zameraný na základný výskum kompozitných materiálov, ktoré obsahujú keramickú fázu (častice alebo skelet) s extrémne vysokou teplotou tavenia (TiB2 alebo ZrB2), pričom matricu tvorí materiál s vysokou tepelnou vodivosťou (Cu, resp. Cu zliatiny). Kompozity sa budú pripravovať tlakovou infiltráciou roztaveného kovu do keramického skeletu s rôznou pórovitosťou. Jedným z cieľov projektu je zistiť, ktoré interakcie medzi zložkami významne ovplyvňujú prienik roztaveného kovu do celého objemu vzorky. Po optimalizovaní parametrov prípravy kompozitu sa budú analyzovať zmeny v štruktúre a merať termofyzikálne vlastnosti po príprave kompozitov, ako aj po termocyklovaní až do teplôt 1000 °C. Poznatky sa využijú na prípravu kompozitov jednoduchých aj zložitých tvarov, u ktorých sa okrem odolnosti proti vysokým teplotám vyžaduje aj veľmi dobrá tepelná, prípadne elektrická vodivosť.