Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie


Začiatok riešenia:01.01.2019
Koniec riešenia:31.12.2021
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0074/19
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Lapin
Projekt je zameraný na základný výskum komplexných koncentrovaných zliatin (CCAs) pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie, ktoré budú spevnené intermetalickými precipitátmi alebo kontinuálnymi intermetalickými fázami. Rieši novú problematiku tvorby a stability intermetalických fáz v neusporiadanom tuhom roztoku na báze CoCrFeNi s ekvimolárnym zastúpením hlavných prvkov a legovanom prísadami Al, Ti, Nb a Zr. Hlavný dôraz je kladený na objasnenie fundamentálnych zákonitostí formovania mikroštruktúry a stability mikroštruktúry v priebehu vysokoteplotného zaťažovania. Pozornosť bude venovaná objasneniu vplyvu legovania na fázové transformácie počas kryštalizácie a v tuhom stave, na teploty fázových transformácií a precipitáciu a eutektický rast intermetalických fáz v nových CCAs vyvinutých v rámci projektu. Budú objasnené vzájomné vzťahy medzi mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami. Numerické výpočty deformačného správania CCAs metódou konečných prvkov budú overené experimentálne.