Základné informácie


Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (ÚMMS SAV, v. v. i.) patrí do skupiny inštitúcií zriadených Slovenskou akadémiou vied. ÚMMS SAV, v. v. i. vznikol v roku 1980 ako výsledok zlúčenia Ústavu kovových materiálov SAV (založený v roku 1953) a Ústavu mechaniky strojov SAV (založený v roku 1956).

ÚMMS SAV, v. v. i. je samostatnou právnickou osobou.

Štatutárnym zástupom ústavu je riaditeľ. Dokumenty v mene ústavu podpisuje výlučne riaditeľ.
Riaditeľom Ústavu je Ing. Martin Nosko, PhD.

IČO: 490750
DIČ: 2020798835
Ident. č. pre DPH: SK 2020798835