Modelovanie kmitajúcich mechanických sústav z energetického hľadiska za účelom viacrozmernej analýzy tokov výkonu a s využitím teórie ciest tokov výkonu


Začiatok riešenia:01.01.2006
Koniec riešenia:31.12.2008
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/6169/27
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Erich Wiszt
Vedecký projekt nadväzuje na končiaci projekt VEGA “Cesty tokov výkonu a prenos energie v mechanických sústavách”. Okrem ďalšieho zlepšovania získaných modelov a rozvíjania vypracovaných teórií sa predpokladá ich využitie v nasledovných oblastiach: a) znižovanie hluku - aplikáciou výsledkov na metódu (resp. teóriu) štatistickej energetickej analýzy (určovanie ciest šírenia hluku a ich výkonovú významnosť), b) znižovanie vibrácií – aplikáciou výsledkov na aktívnu vibroizoláciu vo vozidlách resp. v ich modeloch (štvrtinový, polovičný a pod.), c) príspevok k všeobecnému porozumeniu a využitiu vysokofrekvenčného budenia – aplikácou výsledkov na skúmanie účinkov rýchleho harmonického budenia na dynamiku spojitej sústavy s vnútorným tlmením (efekty rýchleho budenia na ”pomalý pohyb” započítava tzv. ”vibračná sila”). Projekt tiež rozšíri škálu poznatkov o disperzii a toku energie priečnych osovo súmerných elastických vĺn v anizotropných hrubostenných vrstvených medzikruhových valcoch, a to v nadväznosti na doteraz získané výsledky v prípade trojvrstvového, transtropicko-izotropicko-transtropického válca. Predpokladá sa aktualizácia jestvujúceho softvéru ako aj experimentálne overenie vypočítaných hodnôt disperzných a výkonových parametrov v spolupráci so zahraničným partnerom.