Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy


Začiatok riešenia:01.01.2020
Koniec riešenia:31.12.2022
Program:VEGA
Evidenčné číslo projektu:2/0143/20
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Peter Krížik
Projekt je zameraný na štúdium creepových vlastností ultra-jemnozrnných (UFG) hliníkových (Al) kompozitov stabilizovaných nanometrickým Al2O3 pripravených práškovou metalurgiou (HITEMAL) použitím „small punch test“ (SPT) metódy. HITEMAL sa osvedčil pre svoju výnimočnú tepelnú stabilitu a mechanické vlastnosti pri zvýšených teplotách, ktoré nie sú bežné pri štandardných Al zliatinách. V závislosti na spôsobe konsolidácie Al práškov, sa v projekte budú pripravovať a testovať rôzne HITEMALy s rôznou štruktúrou Al zrna a s rôznym obsahom, distribúciou, kryštálovou štruktúrou a morfológiou in-situ Al2O3 zložky. Cieľom projektu je systematické štúdium a popis creepových vlastností a mechanizmov týchto kompozitov s dôrazom na: - objasnenie vplyvu objemového podielu, morfológie a kryštalinity Al2O3 na creepové správanie pomocou SPT - určenie vplyvu UFG Al štruktúry na creepové správanie pomocou SPT - porovnanie creepových vlastností nameraných pomocou SPT s výsledkami štandardných creepových testov.