Metalurgická príprava a výskum nových intermetalických materiálov pre extrémne podmienky namáhania


Akronym:INTERMATEX
Začiatok riešenia:01.06.2008
Koniec riešenia:31.12.2010
Program:APVV
Evidenčné číslo projektu:APVV-0009-07
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Juraj Lapin
Projekt je zameraný na vývoj optimálnej metalurgickej prípravy vysoko reaktívnych a ťažkotaviteľných intermetalických zliatin na báze titánu (TiAl, TiB2 a pod.) a výskum nových originálnych systémov vhodných pre extrémne podmienky charakterizované najmä vysokou teplotou, agresívnym prostredím, vysokým mechanickým a tepelným namáhaním. Nové intermetalické zliatiny budú navrhnuté s cieľom dosiahnuť jemnozrnnú polyfázovú štruktúru bez nutnosti ďalšieho tepelného spracovania po odliatí, čo im zabezpečí požadovanú húževnatosť pri izbovej teplote, nízku úroveň zvyškových napätí, optimálne mechanické vlastnosti pri zvýšených teplotách, ako aj vysokú odolnosť proti oxidácii a agresívnym prostrediam. Požadované chemické zloženie a nižšia cena novej generácie polyfázových intermetalických zliatin na báze TiAl sa dosiahne pomocou prekurzorov pripravených originálnym spôsobom z východzích surovín izostatickým reakčným kompaktovaním, ktoré budú následne pretavované v plazmovej alebo oblúkovej peci. Tento prístup zabezpečí výrazné zlepšenie ich chemickej homogenity, vysokú flexibilitu v legovaní potrebnými prísadami, minimalizáciu obsahu nečistôt, a tým získanie požadovaných vlastností pre použitie v extrémnych podmienkach. Optimalizovaná technologická príprava s nižším počtom pretavovacích cyklov prispeje navyše k zníženiu finálnej ceny výrobkov, ktoré nájdu uplatnenie najmä v automobilových a leteckých motoroch, energetických zariadeniach, reaktoroch, ako aj v biomedicínskych aplikáciách.
Pozri aj štúdiu