Zomrel RNDr. Pavol Šebo, DrSc.

vedúci vedecký pracovník ÚMMS SAV
(*25. 4. 1939 – †17. 8. 2017)RNDr. Pavol  Šebo, DrSc. sa narodil 25. 4. 1939 v Drženiciach, okr. Levice. Štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK ukončil v roku 1961, titul kandidáta fyzikálno-matematických vied získal v roku 1969 na Ústave fyziky pevných látek ČSAV, Praha; v roku 2003 získal hodnosť doktora technických vied na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

RNDr. Pavol  Šebo, DrSc. celú svoju profesionálnu kariéru venoval SAV. Po skončení vysokoškolských štúdií nastúpil v roku 1961 do svojho prvého zamestnania do Laboratória fyziky kovov SAV v Bratislave - dnešný Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Odborne sa venoval elektrónovej a röntgenovej difrakcii, neskôr príprave kompozitných materiálov s kovovou matricou a výskumu bezolovnatých spájok. Bol zodpovedným riešiteľom čiastkových úloh ŠPZV, grantových úloh VEGA, APVV ako aj medzinárodných grantov. V rokoch 1990 až 2006 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, v rokoch 2000 – 2006 ako hosťujúci docent na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave.

Je spoluautorom dvoch monografií, autorom, resp. spoluautorom vyše 80 článkov v karentovaných časopisoch a viac ako 100 iných publikácií. Absolvoval dlhodobé stáže v National Research Council of Canada v Ottawe, Kanada v rokoch 1966-67, Carnegie-Mellon University v Pittsburgu, USA v roku 1975.
Okrem iných ocenení, bol nositeľom Zlatej čestnej plakety Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách.

V zosnulom strácame človeka, ktorý celý svoj život venoval vede, výchove a vzdelávaniu, a tým prispieval k rozvoju celej našej spoločnosti. Odnášame si ho v srdciach ako vzácneho a verného kolegu, ktorý vždy stál na strane ústavu, účinne ho bránil a vzorne reprezentoval. Bol nenáročný, skromný a s dobrou vierou s nami prežíval všetko dobré aj zlé.

RNDr. Pavol Šebo, DrSc. nás po ťažkej chorobe opustil 17. 8. 2017, vo veku 78 rokov. Rozlúčime sa s ním v bratislavskom krematóriu 23. augusta o 10.15 hodine.

Česť jeho pamiatke !


Ing. K. Iždinský, CSc.
riaditeľ ÚMMS SAV