Zomrel Ing. Juraj Lapin, DrSc. vedúci vedecký pracovník ÚMMS SAV, v.v.i. (*9. 2. 1960 – †22. 5. 2023)

Zomrel Ing. Juraj Lapin, DrSc.
vedúci vedecký pracovník ÚMMS SAV, v.v.i.
(*9. 2. 1960 –  †22. 5. 2023)
 
 
Ing. Juraj Lapin, DrSc. sa narodil 9.2. 1960 v Lučenci. Po absolvovaní stredoškolského štúdia na SPŠ-strojníckej vo Zvolene, nastúpil na štúdium na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave, ktoré úspešne absolvoval v roku 1984.
Ing. Juraj Lapin, DrSc. od ukončenia vysokej školy nepretržite pracoval v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV. Začínal v roku 1984 dvojročným študijným pobytom, neskôr pokračoval vedeckou ašpirantúrou, ktorú ukončil úspešnou obhajobou v roku 1991.
Ako samostatný vedecký pracovník viedol oddelenie intermetalických fáz (od 1995), neskôr „Divíziu vlastností materiálov a konštrukcií“ (od 2001). V roku 2006 získal titul DrSc. V rokoch 2009 – 2017 bol členom Predsedníctva SAV, z toho v rokoch 2009-2015 podpredsedom OV pre I. oddelenie.  Od 2015 bol vedúcim Centra aplikovaného výskumu SAV zameraného na nové materiály a technológie. Bol členom Učenej spoločnosti SAV, v rokoch 2014-2018 členom Rady APVV pre technické vedy. Pracoval ako expert Európskej komisie na posudzovanie projektov v rámci rámcových programov a zastával pozíciu národného delegáta pre Horizont 2020 – vesmír.
Odborne sa od začiatku (už od VŠ) zameriaval na výskum procesov tuhnutia komplexných kovových zliatin a ich vplyv na mikroštruktúru a následne na vybrané mechanické vlastnosti súčiastok, ktoré sú z nich vyrobené. Najskôr sa venoval procesom usmernenej kryštalizácie niklových zliatin pre potreby lopatiek leteckých motorov, ktoré boli jednou z nosných výskumných tém ÚMMS SAV, neskôr po dlhodobom pobyte na Université catholique de Louvain v Belgicko v spolupráci s prof. F. Delanneyom vytvoril vlastný tím zameraný na komplexné intermetallické zliatiny na báze niklu, titánu resp. železa. Na ÚMMS SAV sa mu podarilo vybudovať špičkový vedecký tím (podľa hodnotenia nezávislej agentúry ARRA v roku 2011) zameraný na procesy tuhnutia komplexných intermetalických zliatin, ktorých cieľom je významné zlepšenie ich mechanických vlastností pri vysokých teplotách ako aj zvýšenie ich koróznej (oxidačnej) odolnosti. V roku 2013  získal  Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Vedecko-technický tím roka.
Ing. Juraj Lapin, DrSc. patril početnosťou a kvalitou vedeckých prác publikovaných v rešpektovaných vedeckých časopisoch a svojim citačným ohlasom k historicky najvýznamnejším autorom ÚMMS SAV, v.v.i. a bol výrazne viditeľný v medzinárodnom vedeckom priestore. Spolu so svojimi spolupracovníkmi publikoval od roku 1990 celkom 126 vedeckých prác evidovaných v databáze Web of Science Core Collection, z toho 83 karentovaných prác. Na jeho práce bolo zaznamenaných celkom 1300 citačných ohlasov, čomu zodpovedá Hirschov index 24.
Za ÚMMS bol zodpovedným riešiteľom v 3 projektoch APVV, 7 projektov VEGA, 2 projektoch 6. a7. RP EÚ, projektu ESA, Copernicus, COST 522 a COST 538, ako aj 4 projektov financovaných zo ŠF.
Vychoval 5 doktorandov, z ktorých traja sú teraz zamestnancami ÚMMS SAV, v.v.i. Od roku 2007 bol nepretržite predsedom vedeckej rady ÚMMS SAV ako aj garantom doktorandského štúdia v odbore Materiálové inžinierstvo.  Od roku 2004 vykonával funkciu hlavného redaktora CC časopisu Kovové materiály – Metallic materials.
V rámci svojho zamerania sa úspešne zaradil medzi popredných európskych odborníkov. Bol členom niekoľkých programových výborov medzinárodných kongresov, a kľúčovým posudzovateľom viacerých vedeckých časopisov, napr. Intermetallics, Journal of Alloys and Compounds, Material Characterization, Acta Materialia, Letter of Philosophical Magazine, Journal of Material Science a Journal of Material Research.
Ústav má zásluhou projektov, ktoré inicioval a viedol, k dispozícii prakticky všetky potrebné unikátne zariadenia na výskum v oblasti procesov tuhnutia – od špeciálnych pecí umožňujúcich riadené tuhnutie v rôznych atmosférach alebo odstredivé odlievanie, po zariadenia na dlhodobé meranie a hodnotenie mechanických vlastností za tepla. To umožňuje demonštrovať získané poznatky aj v praktických aplikáciách u súčiastok pre vysokoteplotné použitie ako sú lopatky leteckých motorov alebo turbodúchadlá. Dve takéto aplikácie sú momentálne v patentovom konaní.
Za svoju vedeckú prácu bol viackrát ocenený, k najvýznamnejším oceneniam treba uviesť zaradenie kolektívu, ktorý vedie, medzi špičkové vedecké tímy SAV podľa hodnotenia nezávislej agentúry ARRA v roku 2011 a Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Vedecko-technický tím roka, 2013. P SAV mu pri príležitosti jeho životného jubilea – k 60. narodeninám udelilo Čestnú plaketu SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách.
Ing. Juraj Lapin, DrSc. patril ku kľúčovým vedeckým pracovníkom ÚMMS SAV, v.v.i., ktorí dlhodobo formovali jeho zameranie a podstatnou mierou sa podieľali na vysokej kvalite ústavného základného výskumu. Ako člen Učenej spoločnosti SAV a bývalý podpredseda SAV, patril k rešpektovaným a mienkotvorným vedeckým pracovníkom SAV, v ktorej pôsobil celý svoj profesionálny život.
V zosnulom strácame človeka, ktorý celý svoj život venoval vede, výchove a vzdelávaniu, a tým prispieval k rozvoju celej našej spoločnosti. Odnášame si ho v srdciach ako vzácneho a verného kolegu, ktorý sa nikdy nevyhýbal zodpovednosti, vždy stál na strane ústavu a akadémie, účinne ich bránil a vzorne reprezentoval. Bol nenáročný, skromný a s dobrou vierou s nami prežíval všetko dobré aj zlé.
Ing. Juraj Lapin, DrSc. nás po krátkej ťažkej chorobe opustil 22. 5. 2023, vo veku 63 rokov. Rozlúčime sa s ním v Dome smútku na cintoríne Slávičie údolie v Bratislave v piatok 26. 5. 2023 o 14.00 hodine.
                                                  Česť jeho pamiatke !

                                                                          Ing. Martin Nosko, PhD.
                                                                          riaditeľ ÚMMS SAV, v.v.i.