Významné výsledky VEGA č. 7 za rok 2020

Výsledky projektu VEGA 2/0114/18Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí, riešeného pod vedením Ing. M. Baloga, PhD., si vyslúžili pozornosť komisie VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a materiálové inžinierstvo a boli vyhlásené ako významné výsledky zo SAV za rok 2020.
V rámci projektu bola po prvýkrát realizovaná doteraz neoverená technológia nízkotlakového odstrekovania hliníkových (Al) práškov a práškových kompozitných zmesí. Bolo navrhnuté a vyrobené experimentálne odstrekovacie zariadenie, na ktorom boli optimalizované technologické parametre. Odstrekovanie matričných Al práškov rôznej veľkosti viedlo ku dokonalým odliatkom, u kompozitných zmesí však dochádzalo ku makrosegregácii prítomných zložiek. Stabilné nano-Al2O3 častice, z pasivačných obálok na Al práškoch, efektívne stabilizovali jemnozrnnú Al štruktúru pri vysokých homologických teplotách a tým zabezpečili vysokoteplotné mechanické vlastnosti.
Počas riešenia projektu bol aj objasnený  unikátny spevňujúci mechanizmus aktívny v HITEMAL® materiáloch (pôvodne vyvinuté na ÚMMS SAV) t.j., ultrajemnozrnných in situ Al+Al2O3 kompozitov pripravených práškovou metalurgiou, v širokom rozsahu pracovných teplôt. V spolupráci s Elektrotechnickým Ústavom SAV (ElÚ SAV) sme sa taktiež venovali vývoju doteraz známeho najľahšieho supravodivého drôtu s MgB2 jadrom a plášťom na báze HITEMAL®.

Za účelom zabezpečenia priemyselno-právnej ochrany inovatívnej technológie nového HITEMAL®+MgB2 ultraľahkého supravodiča boli podané národná, PCT a medzinárodné patentové prihlášky.