Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV sa stal verejnou výskumnou inštitúciou

1. januára 2022 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV zmenil svoju právnu formu zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu (v. v. i.).

Verejná výskumná inštitúcia je nový typ právnickej osoby na Slovensku definovaný v zákone č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii.

Hlavnou činnosťou verejnej výskumnej inštitúcie je výskum, zabezpečovanie a správa jeho infraštruktúry, získavanie a rozširovanie vedecko-technických informácií a podieľanie sa na uskutočňovaní doktorandských štúdijných programov. Na hlavnú činnosť zakladateľ poskytuje verejnej výskumnej inštitúcii finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, pričom sama sa može uchádzať aj o ďalšie prostriedky z verejných zdrojov. Verejná výskumná inštitúcia je v zákonom definovaných medziach oprávnená aj podnikať.

Na rozdiel od doterajšej právnej formy bude Ústav disponovať vlastným majetkom (doteraz len spravoval majetok štátu) a bude môcť aj zakladať ďalšie právnické osoby, napríklad startupy alebo spinoffy.