Strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom

Sú akadémia vied a školstvo dostatočne prepojené s potrebami praxe? Ako pomáha školstvo a slovenská akadémia vied zlepšovať konkurencieschopnosť priemyselných podnikov na Slovensku? Čo prináša prepojenie akadémie, univerzít a priemyslu spoločnosti?  Všetky tieto otázky boli predmetom 2. Strategického seminára pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom.

2. Strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom sa konal pod záštitou Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (UMMS SAV), Spoločnosti pre nové materiály a technológie (SNMT), Ústavu materiálov (UMAT MTF STU) a Ústavu výrobných technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave (UVTE MTF STU) v dňoch 17 - 18. 10. 2019 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (MTF STU).
Semináru sa zúčastnilo 78 účastníkov, ktorí reprezentovali 2 univerzity, 3 akademické inštitúcie a 25 výrobných spoločností pôsobiacich v regióne západného a stredného Slovenska v oblasti strojárstva, automotive, energetiky, elektrotechniky a pod. Nechýbali ani zástupcovia výskumných spoločností pôsobiacich v oblasti jadrovej energetiky. Hlavnými partnermi akcie boli spoločnosti Carl Zeiss Slovakia s.r.o. a Mitar s.r.o.
V priebehu seminára sa uskutočnila aj prezentácia jednotlivých zainteresovaných pracovísk (UMMS SAV, UMAT MTF STU a UVTE MTF STU) s cieľom predstaviť infraštruktúru a možnosti spolupráce nielen medzi sebou, ale aj s firmami.  Na podujatí nechýbal priestor ani na posterové prezentácie výsledkov výskumu zúčastnených akademických, výskumno-vývojových a výrobných pracovísk. Počas moderovaných diskusií mali účastníci možnosť získať informácie a vymeniť si svoje názory na problematiku, či sú školstvo a akadémia vied dostatočne prepojené s potrebami praxe? Ako pomáha školstvo a slovenská akadémia vied zlepšovať konkurencieschopnosť priemyselných podnikov na Slovensku? Čo prináša prepojenie akadémie, univerzít a priemyslu pre spoločnosť? Závery z diskusií budú implementované do riešenia projektu na podporu nových foriem vzdelávania v oblasti strojárskych technológií a materiálov (KEGA 022STU-4/2019), ktorého cieľom je intenzifikácia rozvoja kľúčových a profesijných kompetencií absolventov univerzitného vzdelávania v kontexte na aktuálne požiadavky priemyselnej praxe. Projekt je riešený na Ústave výrobných technológií MTF STU v Trnave pod vedením prof. Ing. Petra Šugára, CSc.
Na záver všetci skonštatovali potrebu takýchto seminárov s cieľom nastavenia spolupráce medzi firmami, akadémiou a školami tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť priemyselných podnikov pôsobiacich na Slovensku prostredníctvom odovzdávania know-how smerom od výskumu a vývoja k priemyselnej realizácii.
Viac sa dočítate na snmt.sk