Projekty štrukturálnych fondov Európskej únie


Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj

Poslaním Európskeho fondu regionálneho rozvoja je posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Európskej únie odstraňovaním nerovností medzi jej regiónmi.
Projekty fondu sú spravované na národnej úrovni.

Ukončené projekty
Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku, 2022 - 2023
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa, 2020 - 2023
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, 2019 - 2023
Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej energie z obnovitelných zdrojov, 2019 - 2022
Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu, 2019 - 2022
Výskumné centrum ALLEGRO, 2014 - 2015
Centrum excelentnosti pre plazmové vysoko-produktívne spracovanie materiálov a aditívne vytváranie štruktúr, 2014 - 2015
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transféru technológií, 2013 - 2015
Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie, 2013 - 2015
Budovanie technickej infraštruktúry výskumného centra SAV na výskum ľahkých kovov a kompozitov - INOVAL, 2013 - 2015
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení, 2012 - 2015
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku, 2011 - 2015
Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov, 2011 - 2015
Výskum možnosti lisovania kompozitných materiálov na báze ľahkých kovov v rámci spolupráce Sapa Profily a.s. a SAV, 2010 - 2015
Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa, 2010 - 2014
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov, 2010 - 2014
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty, 2011 - 2013
Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie, 2011 - 2013
Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV, 2009 - 2012
Inovačné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho, 2010 - 2011
1 2 »

Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond je jedon zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Jeho poslaním je prispieť k hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európskej únie prostredníctvom zlepšovania pracovných príležitostí, podpory vysokej miery zamestnanosti a zvyšovania počtu a kvality pracovných miest.
Projekty fondu sú spravované na národnej úrovni.

Ukončené projekty
Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania, 2006 - 2008
Vytvorenie pracoviska ďalšieho vzdelávania zameraného na prenos poznatkov o moderných materiáloch, technológiách a konštruovaní do priemyselnej praxe, 2005 - 2008