Medzinárodné projekty ostatných programov Európskej únie


Európska vesmírna agentúra (ESA)

Program PRODEX (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) na prácu na ESA experimentoch pre inštitúcie a priemysel,
Program PECS (Programme for European Cooperating States) - Program pre európske spolupracujúce štáty.

Ukončené projekty
Novel magnesium composites for ultralight structural components MagUltra, 2016 - 2018
Gravitačná závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na rovnoosé v peritektických zliatinách na báze TiAl, 2010 - 2017

COST

Európska spolupráca vo vede a technike.

Riešené projekty
Pochopenie interakcie svetlo – biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia, 2022 - 2026
Cezhraničný transfer a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu, 2022 - 2025
Monitorovanie detekcia sanácia obnova plastov, 2022 - 2025
Európska sieť MIC – Nové cesty pre vedu, udržateľnosť a normy, 2021 - 2025
Ukončené projekty
Reliable roadmap for certification of bonded primary structures, 2019 - 2023
European Forum for Advanced Practices, 2019 - 2023
Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v pokročilom inteligentnom textile, 2018 - 2022
MULTI – modálne zobrazovanie FOREnzných vedeckých dôkazov – nástroje pre forenznú vedu, 2018 - 2021
Pokročilé spájkovacie materiály pre vysokoteplotné aplikácie – ich podstata, návrh, príprava a riadenie v mnohoškálovej oblasti, 2007 - 2011
Vývoj a degradácia mikroštruktúry superzliatiny CMSX4 v priebehu starnutia a creepu, 2005 - 2008
Bezolovnaté spájkovacie materiály, 2002 - 2007
Solidification behaviour and creep of gamma titanium aluminides, 1999 - 2003

EAC - Vzdelanie a kultúra

Pilotné projekty Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru Európskej únie zamerané na rozvoj vedomostného partnerstva.

Ukončené projekty
Energetická multidisciplinárna poznatková aliancia zameraná na zavedenie inovatívneho vzdelávacieho programu, 2012 - 2014

INTERREG

Programy Európskej územnej spolupráce mezi regiónmi v Európskej únii financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ukončené projekty
Create synergies in the region Slovakia – Austria by sharing best practices and awareness of innovative technologies to advance digitalized manufacturing, 2021 - 2022
Zriadenie cezhraničnej platformy technologického transferu zameraného na aplikáciu progresívnych technických materiálov v regióne Viedeň - Bratislava, 2010 - 2013