Ing. Martin Nosko, PhD. novým riaditeľom Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV

Ing. Martin Nosko, PhD. ukončil inžinierske štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave v roku 2002. Počas inžinierskeho štúdia absolvoval Work and Travel program v USA a po skončení štúdia Work and Travel program kombinovaný so štúdiom v Austrálii.

V roku 2003 nastúpil na doktorandské štúdium na Materiálovo-technologickej fakulte STU, ktorého vedeckú časť absolvoval na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, kde už počas štúdia pracoval na čiastočný úväzok a zapájal sa do práce na vedeckých projektoch ústavu. Počas doktorandského štúdia absolvoval Internship program v Microflow Technologies a v HAN University of Applied Sciences v Arnhem v Holandsku. Doktorandskú dizertačnú prácu na tému Reprodukovateľnosť vlastností hliníkových pien obhájil v roku 2010.

Po obhájení dizertačnej práce v roku 2010 nastúpil na Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV ako vedecký pracovník na plný úväzok. Ako vedecký pracovník ústavu sa podieľal na riešení domácich a zahraničných vedeckých a priemyselných projektov zameraných na vývoj nových materiálov, v ktorých zodpovedal za mikroštruktúrne analýzy materiálov pomocou elektrónovej mikroskopie a vývoj metodík prípravy vzoriek pre pozorovanie rastrovacou elektrónovou mikroskopiou.
V roku 2015 mu bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň "samostatný vedecký pracovník". V tomto období sa okrem vlastnej vedeckej práce venoval aj nadväzovaniu spoluprác s akademickou, univerzitnou a priemyselnou sférou a koordinácii vedeckých a priemyselných projektov zameraných na vývoj nových materiálov.

V roku 2017 bol vymenovaný za vedúceho Divízie mikroštruktúry povrchov a rozhraní, čo je jedna z troch vedeckých divízií Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Pri vedení kolektívu vedeckých pracovníkov a študentov doktorandského štúdia sa ukázali jeho dobré komunikačné schopnosti, tímový duch, nekonfliktnosť ako aj schopnosť strategického myslenia pri rozvoji divízie.

Ing. Martin Nosko, PhD. je autorom množstva vedeckých prác s významným ohlasom vo vedeckej komunite. Je držiteľom piatich domácich a jedného zahraničného ocenenia. Od roku 2016 je členom vedeckej rady Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, a členom Komisie č. 7 Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied. Je podpredsedom Spoločnosti pre nové materiály a technológie – SNMT, n.o. a predsedom občianskeho združenia All4Science, o.z. zameraného na popularizáciu vedy.

Dňa 20.11.2020, na základe výsledku výberového konania, predseda Slovenskej akadémie vied s účinnosťou od 1.12.2020 vymenoval Ing. Martina Noska, PhD. za riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.