Ostatné projekty


Centrá excelentnosti SAV

Program Centier excelentnosti Slovenskej akadémie vied.

Ukončené projekty
CE funkcionalizované viacfázové materiály, 2011 - 2014
Centrum nanoštruktúrnych materiálov, 2002 - 2010

Štátny program výskumu a vývoja

Starší, dnes už ukončený, nástroj na podporu výskumu a vývoja na Slovensku.

Ukončené projekty
Skvalitnenie vzdelanostnej úrovne tvorivých (kreatívnych) zamestnancov priemyslu, výskum nových metodológií, rozvoj využitia experimentálnych diagnostických a simulačných metód v materiálovej diagnostike a konštrukcii pre potreby priemyselnej praxe..., 2003 - 2005

Iné domáce projekty

Iné domáce projekty

Riešené projekty
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine, 2022 - 2026
Ukončené projekty
Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania, 2021 - 2022
Štúdia realizovateľnosti technologického spracovania slovenského magnezitu, využiteľných odpadov z jeho ťažby a úpravy, ako aj kovových odpadov na báze horčíka, v súlade s inovačnými trendmi vo svete, EÚ a SR, 2014 - 2014
Získanie nových poznatkov aplikovaného výskumu v oblasti strojárstva a materiálovej vedy pre aplikácie v nosných oblastiach priemyslu SR, 2012 - 2013
Vývoj metalurgickej prípravy vysokoreaktívnych intermetalických zliatin na báze titánu pre extrémne namáhania, 2008 - 2010
Zvyšovanie pridanej hodnoty strojárskych výrobkov aplikáciou pokrokových materiálov a technológií, 2002 - 2003
Vývoj technológie výroby penového hliníka a charakteristika jeho vlastností, 1995 - 1997